Aviso Legal

I. INFORMACIÓN XERAL
En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación preséntase a seguinte información xeral deste sitio web: A titularidade deste sitio web, galiconsum.com , (en diante, Web) está en poder de: Representante: Adan Fernández Formoso NIF: 44830173E Enderezo: Avda Rosalía de Castro 46 Santiago de Compostela. Teléfono de contacto: 881256033
II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO
As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos destas Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto de xeito estático como dinámico, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que ofrece aos Usuarios (en diante, Servizos). GALICONSUM resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que poidan incorporarse ao mesmo. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento GALICONSUM poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos. O acceso, navegación e uso do Usuario do Sitio Web confire a condición de Usuario, polo que, desde que se inicia a navegación polo Sitio Web, acéptanse todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación do as normas legais preceptivas correspondentes segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web. O sitio web de GALICONSUM ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a: O uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por GALICONSUM sen que este sexa contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma, poida dar lugar a lesión dos dereitos de terceiros ou do funcionamento do sitio web. A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por GALICONSUM para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a GALICONSUM calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de para proceder á súa cancelación inmediata. O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre GALICONSUM e o Usuario.
III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
GALICONSUM non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. GALICONSUM fará todo o posible para garantir o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido ou que estea libre de erros. Tampouco se responsabiliza nin se garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso GALICONSUM será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, a título enunciativo e non limitativo, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus. GALICONSUM tampouco se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido deste Sitio Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.
IV. POLÍTICA DE ENLACE
GALICONSUM non ofrece nin comercializa, por si mesma ou a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados. O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao Sitio Web de GALICONSUM debe saber que: Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web. Sen autorización expresa de GALICONSUM, non se permite calquera declaración falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio Web de GALICONSUM, nin sobre os seus Contidos e/ou Servizos. A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de GALICONSUM. O establecemento do hiperenlace non implicará a existencia de relacións entre GALICONSUM e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de GALICONSUM dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no devandito sitio web, e viceversa. .
V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
GALICONSUM por si mesma ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos nel contidos (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos). , marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendolles de aplicación tanto a normativa española como comunitaria neste ámbito, así como os tratados internacionais relacionados coa materia e subscritos por España. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de GALICONSUM. O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de GALICONSUM. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web. No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web constitúe unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a GALICONSUM a través dos datos de contacto que figuran no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Condicións legais e xerais. de Uso.
SERRO. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN GALICONSUM resérvase a facultade de interpoñer as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións. A relación entre o Usuario e GALICONSUM rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes de conformidade coa lei.
× Abrir Chat