Accesibilidade

DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE GALICONSUM comprométese a facer accesible a súa páxina web, de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro , de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles, esta declaración de accesibilidade é de aplicación a este sitio web. Situación de cumprimento Este sitio web cumpre parcialmente o Real Decreto 1112/2018, alcanzando o nivel de AA previsto pola normativa polas excepcións e/ou faltas de conformidade dos aspectos que se indican a continuación. Contido non accesible Os contidos recollidos a continuación non son accesibles polo seguinte: Incumprimento do RD 1112/2018

  • Nalgunhas páxinas, algúns dos contidos non textuales presentados ao usuario non teñen unha alternativa textual que cumpra coa mesma finalidade [Criterio de éxito 1.1.1]
  • En determinadas páxinas non hai audiodescrición do contido de vídeo gravado que permita a unha persoa cega coñecer o seu contido [Criterio de éxito 1.2.3]
  • Nalgunhas páxinas a información, estrutura e relacións non están determinadas polo software ou non teñen alternativa como texto. [Criterio de conformidade 1.3.1]
  • Nalgúns formularios non se identifica a finalidade dos campos de entrada de datos. [Criterio de conformidade 1.3.5]
  • Nalgunhas páxinas resulta insuficiente o contraste dalgúns elementos co fondo para que as persoas con baixa visión poidan ler o contido. [Criterio de conformidade 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.11]
  • Pode haber algúns elementos de interacción aos que non se pode acceder a través do teclado. [Criterio de conformidade 2.1.1]
  • Nalgunhas páxinas hai compoñentes cun movemento automático que non ten elemento para facer unha pausa. [Criterio de conformidade 2.2.2]
  • Os usuarios poden interactuar mediante o teclado, navegar secuencialmente polo contido, pero é posible que a información non estea na orde correcta. [Criterio de conformidade 2.4.3]
  • Ao navegar por algunhas páxinas, a indicación do foco do teclado é insuficiente. [Criterio de conformidade 2.4.7]
  • Nalgunhas páxinas, pode haber formularios que non permitan aos usuarios revisar os datos antes de ser enviados [Criterio de conformidade 3.3.4]
  • Nos portais pode haber contido noutros idiomas nos que o cambio de idioma non estea correctamente etiquetado. [Criterio de conformidade 3.1.2]

Carga desproporcionada

  • Non se aplica

O seguinte contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

  • Pode haber mapas e vídeos incorporados de servizos desenvolvidos por terceiros que non cumpren totalmente todos os requisitos de accesibilidade e non están baixo o noso control.
  • Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para que a maioría deles cumpran. Por este motivo, nestes momentos estamos en proceso de mellora da web, co fin de adaptala aos criterios normativos.

Elaboración desta declaración de accesibilidade Esta declaración elaborouse o 16/08/2023, de acordo co nivel AA das WCAG 2.0. A elaboración realizouse mediante unha autoavaliación manual dos requisitos da  norma UNE-EN 301-549:2019 . Última revisión da declaración: 16/08/2023 Observacións e datos de contacto Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

  • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • Facer calquera outra pregunta ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web

A través do formulario de contacto ou chamando ao número de teléfono que aparece nesta web. Podes presentar

  • Unha reclamación sobre o cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
  • A Solicitude de Información Accesible relacionada con contidos excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4 ou contidos exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permitan comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima Procedemento de solicitude Se unha vez formulada unha solicitude de información accesible ou reclamación, esta foi desestimada. , se non estivese de acordo coa resolución adoptada, ou a resposta non reunise os requisitos contemplados no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter recibido resposta. A reclamación poderá presentarse a través da Instancia xenérica da Sede Electrónica da consellería correspondente, así como no resto das opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

× Abrir Chat